Thứ Năm, 15 tháng 9, 2005

Chuẩn hóa .NET Framework

Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI)
Chuẩn để các ngôn ngữ có thể nói chuyện với nhau
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-335.htm

Mono
Dự án được xây dựng theo chuẩn ECMA-335 với mục đích để các chương trình viết bằng .NET có thể chạy trên các máy khác nhau hệ Unix-based
http://www.mono-project.com/ASP.NET

Grasshopper
Các chương trình được biên dịch bằng Mono có thể được biên dịch lại bằng Grasshopper thành các file thực thi nhị phân Java. Điểm mạnh nhất của Grasshopper là tích hợp trực tiếp vào Visual Studio.NET. Có nghĩa là các tín đồ VS.NET có thể viết chương trình cho Linux trực tiếp từ VS.NET IDE
http://dev.mainsoft.com/

Chrome
Một dự án tương tự như GrassHoper nhưng sử dụng ngôn ngữ Object Pascal. Đã được thương mại hóa nên rất mạnh có đầy đủ những tính năng của Microsoft C# và VB.NET
http://www.chromesville.com/

4 nhận xét:

Anonymous nói...

Hey, you've got an interesting blog here! I was just surfing and
ran across it. Good job!

SHOCKING Payday Loans
blog. It covers LITTLE KNOWN stuff about Payday Loans.
Come and check it out if you dare ;-)

shawnfisher61168060 nói...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

tandyhuron89675833 nói...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

franprice40594910 nói...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More